Wettelijke vermeldingen Arval AutoSelect

 

Welkom bij Arval AutoSelect! Deze website (www.autoselect.arval.be) ('de Website') is eigendom van Arval Belgium nv, een naamloze vennootschap die deel uitmaakt van de groep BNP Paribas, in België ingeschreven onder het nummer 0436.781.102, RPR Brussel, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem ('Arval', 'wij' of 'onze' ).

 

Als uitgever en eigenaar van de website verbinden wij ons ertoe alle wetten betreffende de ontwikkeling en de activiteit van een website na te leven. 

Om deze reden raden wij de gebruikers van onze website ('de gebruiker', 'u' of 'uw') aan om de volgende informatie zorgvuldig te lezen.  

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u met ons contact opnemen per e-mail naar info@arval.be of telefonisch op het nummer 02 240 01 99.

 

Door de website te openen, te doorbladeren of te gebruiken erkent u als gebruiker, de volgende punten te hebben gelezen, begrepen en aanvaard: 

 


1. Toegang tot de website


U erkent dat u over de vereiste bevoegdheid en de nodige middelen beschikt om u toegang te verschaffen tot de website en deze te gebruiken.

 

Het is strafbaar om zich op bedrieglijke wijze toegang te verschaffen tot of verbonden te blijven met een computersysteem, de werking van een dergelijk systeem te belemmeren of te verstoren, of op frauduleuze wijze gegevens in een computersysteem in te voeren of te wijzigen. 

 

De toegang tot onze website is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn voor uw rekening, overeenkomstig de voorwaarden die bepaald zijn door uw toegangsprovider en andere telecommunicatieoperatoren. 

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor elementen waarover wij geen controle hebben of voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt aan uw technische omgeving, in het bijzonder computers, softwareprogramma's, netwerkapparatuur en elk ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten en/of de erin opgenomen informatie.

 


2. Intellectuele eigendom


Wij zijn eigenaar of houder van de rechten op alle elementen die deel uitmaken van deze website, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) de gegevens, ontwerpen, grafische elementen, foto's en soundtracks. Die elementen mogen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk gereproduceerd, weergegeven of (her)verspreid worden, op straffe van gerechtelijke vervolging.

 

Onze handelsmerken en deze van onze partners, en de logo's op de website, zijn geregistreerde handelsmerken. Bijgevolg is het verboden de handelsmerken of logo's op basis van de componenten van de website volledig of gedeeltelijk te reproduceren zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

 

De inhoud beschikbaar op of toegankelijk via onze website, ongeacht of deze afkomstig is van ons of van een derde, is beschermd door auteursrechten, industriële eigendomsrechten, patenten, handelsnamen, brevetten, merken, of andere intellectuele eigendomsrechten en/of wetten. 

 

Bepaalde elementen (tekst, afbeeldingen enz.) zijn eigendom van de respectieve auteurs. Ze worden door Arval gebruikt met toestemming van de respectieve eigenaars.

 


3. Aansprakelijkheid


We streven ernaar de inhoud van deze website nauwkeurig, up-to-date en volledig te houden. We behouden ons dan ook het recht voor om de inhoud of presentatie van deze website op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving te wijzigen.

 

Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor (technische of andere) vertragingen, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van deze website, of in geval van storing of onbeschikbaarheid van de website. 

Het is mogelijk dat de informatie op de website gedeeltelijk en onvolledig is, omdat teksten zonder contractuele waarde noodzakelijkerwijze vereenvoudigd worden. We wijzen dus alle rechtstreekse of onrechtstreekse aansprakelijkheid af met betrekking tot de (gehele of gedeeltelijke) onnauwkeurigheid, de aanwezigheid van fouten, het niet up-to-date zijn en de onbeschikbaarheid van de informatie op de website.

 

We zijn niet aansprakelijk voor om het even welke beslissing die wordt genomen op basis van informatie op deze website of voor het mogelijke gebruik van de informatie door derden. Iedereen die wil gebruikmaken van een of meer diensten en/of producten die op de website worden voorgesteld, wordt verzocht met ons contact op te nemen om informatie in te winnen over de contractuele voorwaarden en tarieven die van toepassing zijn op die dienst(en) of dat (die) product(en).  

 

De toegang tot bepaalde delen van de website, of tot de producten of diensten die op de website beschreven worden, kan voor bepaalde mensen en/of in bepaalde landen verboden of beperkt zijn. Er zullen geen diensten en/of producten worden verstrekt aan personen als dat op grond van de wetgeving in hun herkomstland of in een ander land verboden is. Het staat echter iedere geïnteresseerde vrij om voorafgaand bij zijn vertrouwde adviseur na te gaan of hij op grond van zijn wettelijke en fiscale status mag inschrijven op de diensten en/of producten die op de website worden voorgesteld. Ter herinnering: door zich toegang te verschaffen tot deze website en/of deze te gebruiken, verklaart en garandeert de gebruiker ons dat hij op grond van zijn wettelijke en fiscale status mag inschrijven op de diensten en/of producten die op de website worden voorgesteld.

 


4. Technische informatie


Er is geen garantie dat berichten die via het internet verstuurd worden vertrouwelijk blijven. 

U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en/of softwareprogramma's te beschermen tegen besmetting met virussen die mogelijk op het internet circuleren.

 


5. Links


De website kan links naar websites van derden omvatten die niet door ons uitgegeven of gecontroleerd worden. U gebruikt die websites bijgevolg volledig op eigen risico en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van externe websites waartoe u via onze website toegang kunt krijgen.

De aanmaak van links naar de website is alleen toegestaan na onze voorafgaande goedkeuring.


 

6. Pdf-bestanden


Om een pdf-bestand te lezen, zult u misschien de laatste versie van het programma Acrobat Reader moeten downloaden. Dit programma kan alleen van een andere website dan die van Arval gedownload worden. Die website zal u vragen een vragenlijst op naam in te vullen. Als u uw naam en adres niet wilt opgeven, ga dan meteen naar de volgende stap om het programma gratis te downloaden.


 

7. Toepasselijk recht


Het Belgisch recht is van toepassing op de inhoud van onze website. Uitsluitend de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel zijn bevoegd om een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze website te behandelen.